Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Sydney Australian Filipino Seniors, Inc, 32nd anniversary

ika-32 Anibersaryo ng SAFSI senyor

Akda ni NARDS PURISIMA – Ang ika 32 anibersaryo ng Sydney Australian Filipino Seniors Inc (SAFSI) ay idinaos noong Sabado ika 26 ng Oktubre sa Blacktown Workers Club .

Pinagpipitagang panauhing pandangal si ConGen Ezziden Tago.
Sa pangunguna ni Pangulo Teresita Hermoso iyon ang naging kaganapan ng ilang linggong pagsasanay patungkol sa mga inihanay na programa ng pagdiriwang.

Panauhin din si Blacktown Mayor Tony Bleasdale, at Gng. Councilor ng Blacktown Linda Geronimo Santos at marami pang iba.

Nagbigay ng pagbating pambungad si Gng Hermosa samantalang nagtalumpati naman si ConGen Tago.Ang pangalawang pangulo ng SAFSI Leo Onato. ang napasalamat sa mga dumalo. Masigla at masayang nagtapos ang annibersaryo sa paghiwa ng keyk na pang

-anibersaryo