Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
small business

Gabay sa pagnenegosyo habang may coronavirus

Mahigit sa 190 taon nang nagbibigay ng payo ang Business Australia sa mga negosyo sa Australia. Gumawa sila ng nakatalagang destinasyon para sa mga may-ari ng negosyo sa Australia upang manatiling nakakaalam tungkol sa mga pinakabagong balita at impormasyong ukol sa Coronavirus (COVID-19)

https://bit.ly/BAFilipino

  1. Mga FAQ sa Coronavirus: Mga sagot sa mga Tanong na Madalas Itanong (FAQ), pati na rin ang Pagtulong ng Gobyerno (Government Assistance) at ang kahulugan ng paghihirap. Ang kahulugan ng Mahalaga at Di-mahalagang Negosyo (Essential and Non-Essential Business), Pagpapaupa sa Komersyal na Pag-aari (Commercial Property Leases), Kalusugan at Kaligtasan sa Lugar na Pinagtatrabahuhan (Workplace Health and Safety), Di-makabuluhang paggawa at pagbabawas sa gawain ng empleyado (Employee stand down and redundancy), Pagliban at suweldo ng empleyado, gayundin ang impormasyon ukol sa mga Apprentices at Trainee.
  1. Libreng mapagkukunan ng impormasyon ukol sa Coronavirus para sa mga Negosyo: Sa mahirap na panahong ito, alamin ninyo ang mga libreng mapagkukunan ng impormasyon at serbisyo para sa suporta, pati na rin ang libreng serbisyo sa telepono sa wikang English para sa Pagdaragdag ng Tustusin ng Gobyerno (Government Stimulus) at Pinansyal na pagpapayo. (English)
  1. Nahihirapan na ba ang inyong negosyo na magbayad ng upa? Mag-download ng mga libreng template ng sulat, pati na rin kung paano mag-request ng pansamantalang bakasyon sa pagbabayad ng upa (rent holiday), pagpapababa o plano sa pagbabayad mula sa inyong propyetaryo. Magbasa rin ng payo ukol sa pamamahala at pagprotekta sa inyong negosyo sa mga propyetaryo laban sa pagwawakas ng upa, pagbabawal na pumasok sa mga dakong inuupahan, at kung ano ang dapat gawin kung hindi makatuwiran ang inyong propyetaryo.
  2. Ano ang dapat gawin habang hinihintay ang Jobkeeper Payment: Ipinahayag ng Pederal na Gobyerno ang 6 na buwang tulong o subsidy sa suweldo upang matulungan ang mga negosyong mapanatili ang kanilang mga empleyado nitong mga panahon ng krisis na dulot ng COVID-19. Ang unang bayad ay dapat mabayaran sa unang linggo ng Mayo. Mag-click dito para makapagparehisto sa programang ito at para sa listahan ng mga bagay na maaari ninyong gawin habang kayo ay naghihintay, at kasama na rin dito ang listahan nang mahigit 1500 Gawad sa mga Negosyo (Business Grants) at kung paano makakapagtipid ng pera para sa pagbabayad ng kuryente.
  1. Opisyal na wika ng Gobyerno at linya sa Pagpapayo sa Telepono para sa Coronavirus: Nagtipon ang Business Australia ng listahan ng lahat ng opisyal na salita at wika ng gobyerno upang matulungan kayong maunawaan ang epekto ng Coronavirus sa inyong negosyo at mga empleyado. Maging libreng miyembro ng Business Australia upang ma-access sa wikang English ng Workplace Advice Telephone service mula Lunes hanggang Biyernes, 8:30nu hanggang 5:30nh.