Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ang Paradang “Blacktown Alive” sa Western Sydney

Ang Kristianismo ng mga Pilipino sa pangunguna ng paggunita ng ibat-ibang reliihiyosong kapistahan ng lipunang Pilipino ay mahahalatang katanggaptangap sa Australya.

Ito ay ipinakita sa pakikisalmuha ng mga samahang Pilipino  saa taunang Blacktown Alive Parade na ginaganap a Main Street ng Blackktown, NSW.

Nangunguna dito ang lahok ng ibat-ibang samahang pangsenyor ng Wester Sydney, kasam na ang Assocition of Golden AustralianPilipino (AGAPI), and Sydey Australian Filipino Associations Inc (SAFSI) at ang Philippine Astralian Community Settlement Inc (PACSI).

Ang taunang Blacktown Alive ay nilahukan ng ibat-ibang samahang pangmultikultural, mga eskuwehan, mga samahang pangsibiko at ilang adbokasiya na nakahimpil sa Blacktown area.

Dalawang tagapagtaguyod ng taunang Pilipinong samahan na nagtataguyod ng kapistahang Pilipino ay kapansin pasin. Sila ay ang mga karosa ant mga miyembro ng samahang  Philippine Australian Sports and Culture (Inc) na nagtataguyof taon taon ng Philippine Grand Fiesta Kulurana ginaganap tuwing unang lingo ng Oktubre sa Western Sydney at ang  Visayan Australian Association (VAA) na nagaros ng tunang Sinulog Festival sa Plumpton, NSW.

Ang dalawang klab na ito ay nagtatagudo din ng kanikanilang beauty pageant kalinsabay sa mga kapistahang sinusupurtahan nila. Ang mga ito ay ang Miss Philippines Australia beauty pageant  na ginaganap isang linggobagoang Philippine Fiesta Kultura at ang Miss Sinulog ilang lnggombago ang aktuwal na Sinulog Festivl.

Kontakin si Mrs Mariivic Ayap Flores ang pangulo ng PASC  Inc.  okaya siI Mrs Fe Limjap,tagapangsiwa ng Miss Sinulog, sa mga detalye  patungkol sa mga kapistahang ito.

MiInabuti ng samahang pangsenyo na AGAPI na bigyan diin ang mga kapistahang  Flores de Mayo at Santakrusan na karniwang  ginugunita ng mga Kristiyano sa Pilipinas tuwing buwan ng  Mayo. Lumahok sa Blackrown Alive Parade ang mga Pilipinong senyor na kunntudo nakadamit ng mga magagandang Barong Tagalog  at Baru’t Sayang kasuutan    hanang pumaparada sa Main Street ng Blacktown.

Maraming mga natututwang mukha sa balana ng mga kalahona senyor.

Ang grupo ng Cordilleran Association of Australia ay lumaho nanakadamit ng kanilang mga pangkulturang pananamit ng mga mamamayang pang-hilt tribe ng  kabunkang Cordilera sa Piliinas.

Ang Ateneo Alumni Associationof Australya nabinubuo ngmga dating mag-aaral sa ibat-ibang Ateneo colege sa Pilipinas ay lumahok ng mgakaswal na pananamit, kasama ang ibang pinuno na may kasuutang Barong Tagalog.

Ang paglahok nng iba’t ibang kulturang smahan nanakahimpil sa Western Sydney ay nagpasaya sa taunang parade habang ang isang market festival ay  ginannpdin sa kahabaan ng Main Streetng  Blacktown.

Kasama sa  mga lumahok sa parada ay ay ang mga soosayon ng Inian Sikh, smahan ng Hari Krishna, samahan ng mga Muslim,  smahang pang-intsik ng Falung Gong, mga Pacific islanders, at mga Nepalese.

Tunay ngang sadyang multikultural ang pulutong  ng mga estudyante mulla sa iibat-ibang paaralan ng Blacktown na nagwawagayway  ng mga makukulay  na watawat   at bandila  ng ibat-ibang eskuwela at bansa sa Western Sydney.